Uudised

Erinevus rikastab

4. detsember, 2012

Tallinna Tehnikaülikooli projekti „Erinevus rikastab“ (rahastab Euroopa Komisjon) raames loodi „Eesti Mitmekesisuse kokkuleppe“ (ingl Estonian Diversity Charter), mille eesmärgiks on edendada ja tunnustada mitmekesisust ning võrdse kohtlemise põhimõtet Eesti ettevõtetes. Tegu on kirjaliku kokkuleppega, mille allkirjastavad ettevõtjad, kes nõustuvad mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetega.

Kui Eestis on mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise puhul tegemist uudse teemaga, siis nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopa Liidu tasandil on seda väärtustatud ja edendatud juba aastaid. Euroopa Komisjoni kodulehelt on võimalik leida nii teema kui teistes EL liikmesriikides toimuva kohta ka rohkem infot: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/diversity-charters/index_en.htm.

Mitmekesisuse kokkulepe Eestis sõlmiti 2. novembril 2012 toimunud rahvusvahelisel konverentsil “Mitmekesisus ettevõtetes” Nordic Hotel Forumis ning Concordia oli esimene advokaadibüroo, kes kokkuleppega liitus.

Meid esindas kokkuleppe allkirjastamisel vandeadvokaat Senny Pello (videos alates 21 min).

http://www.youtube.com/watch?v=1eB_hMQOHUw

Lisainfot mitmekesisusest ettevõtluses leiate kodulehelt: http://www.erinevusrikastab.ee/et/ettevotjale.

 

 

Mitmekesisuse kokkulepe

Võttes arvesse Eesti ühiskonna mitmekesisust; teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ettevõtete edu tagamisel, sealhulgas innovatsiooni ja loovuse edendamisel, uute ja senisest erinevate klientide ja äripartnerite leidmisel ning kiirel reageerimisel muutustele; tuletades meelde, et põhiseaduse ja teiste seaduste kohaselt on igasugune diskrimineerimine keelatud; oleme kokku leppinud järgnevas:

  1. Väärtustame oma ettevõttes teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdset kohtlemise põhimõtet.
  2. Tõstame ettevõtte juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise, kindlustades selle laia mõju läbi kõigi ettevõtte tegevuse aspektide.
  3.  Edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.
  4. Teeme pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas.
  5. Kaitseme oma töötajaid diskrimineerimise eest.
  6. Teavitame töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel.
  7. Loome oma ettevõttes töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise.
  8. Koostame ettevõttes regulaarselt tegevuskava võrdse kohtlemise põhimõtte edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks, milles sisalduvad hinnatavad tulemusnäitajad ja mille koostamisse ja rakendamisse on kaasatud kõiki töötajaid.
  9. Jälgime regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist.
  10. Anname teada nii töötajatele, klientidele kui kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel.