Haldusmenetlus ja halduskohtumenetlus

Esindame kliente erinevates avaliku halduse ülesandeid täitvates asutustes, kogudes ning isikute juures, tagamaks, et haldusorganid tegutsevad volituste piires ning austavad määruste ja haldusaktide andmisel, toimingute sooritamisel ning halduslepingute sõlmimisel meie klientide õigusi, langetavad meie klientide suhtes kohaseid, vajalikke ja proportsionaalseid haldusotsustusi ning viivad haldusmenetluse läbi õiguspäraselt, eesmärgipäraselt ja efektiivselt.

Meil on laialdane kogemus klientide esindamisel nii ehituse ja planeerimise, keskkonna (jäätmeveo ja -käitluse, looduskaitse, ohtlike ainete ja kemikaalide, vee jmt), avaliku teenistuse, välismaalaste õiguste, andmekaitse, hariduse ja teaduse, maksude, riigihangete, toetuste, konkurentsi, tarbijakaitse, tervishoiu ja ravi kui ka riigivastutusega seonduvates haldusküsimustes.

Vaidluste tekkimisel haldusorganiga nõustame ja abistame kliente mõistagi ka vaidluste lahendamisel haldusorganis ja halduskohtus.

Pakume muuhulgas abi

  • asjaajamisel riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes
  • vajalike dokumentide koostamisel ja halduslepingute sõlmimisel
  • vaiete koostamisel ning vajadusel esindamisel vaidemenetluses
  • haldusaktide tühistamise, haldusaktide andmiseks või toimingute tegemiseks kohustamise, haldusaktide andmise või toimingute tegemise keelamise, avalik-õiguslikus suhtes tekitatud kahju hüvitamise ning haldusakti tühisuse ja haldusakti või toimingu õigusvastasuse tuvastamise kaebuste koostamisel ning esitamisel halduskohtusse
  • halduskohtumenetluses kõigis kohtuastmetes
  • kaebuste koostamisel Euroopa Inimõiguste Kohtusse

Võta meiega ühendust