Haldusmenetlus ja halduskohtumenetlus

Probleemidering, millega haldusorganid igapäevaselt tegelevad, on äärmiselt lai. Seetõttu tuleb haldusorganite töös tihti ette keerukaid õiguslikke probleeme, millele efektiivseks, eesmärgipäraseks ning õigeks lahendamiseks võib olla otstarbekas kaasata menetlusse lisaks majasisestele spetsialistidele ka väline õigusnõustaja.

Meie klientideks on mitmed kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigiasutused ning riigi ja kohaliku omavalituse omandis olevad äriühingud, keda abistame keerulisemate õiguslike probleemide analüüsimisel, õiguspäraste, kohaste, vajalike ja proportsionaalsete halduse üld- ja üksikaktide eelnõude koostamisel, halduslepingute ettevalmistamisel ning selle tagamisel, et läbiviidavad haldusmenetlused oleksid alati kooskõlas hea halduse tavaga.

Meil on laialdane kogemus haldusorganite nõustamisel nii ehituse ja planeerimise, keskkonna (jäätmeveo ja -käitluse, looduskaitse, ohtlike ainete ja kemikaalide, vee jmt), avaliku teenistuse, välismaalaste õiguste, andmekaitse, hariduse ja teaduse, riigihangete, toetuste, konkurentsi, tervishoiu ja ravi kui ka riigivastutusega seonduvates haldusküsimustes.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ka kohaliku elu edendamiseks vajalike projektide eduka realiseerimise eelduseks olevate õiguslike lahenduste väljatöötamisel.

Õigusvaidluse tekkimisel nõustame ja abistame haldusorganeid vaidemenetluse läbiviimisel, kohustuslikes kohtueelsetes menetlustes ning halduskohtus.

Abistame teid meeleldi:

  • keerulisemate õiguslike probleemide analüüsimisel ning lahendamisel;
  • halduse üld- ja üksikaktide eelnõude ettevalmistamisel;
  • halduslepingute koostamisel;
  • vaiete lahendamisel ning vaideotsuste koostamisel;
  • kohustuslikes kohtueelsetes menetlustes ning halduskohtumenetluses kõigis kohtuastmetes.

Võta meiega ühendust