Kohtumenetlused

Majandustegevuses on lahkarvamused tihti vältimatud. Kõiki vaidlusi ei ole kahjuks aga võimalik lahendada väljaspool kohtumenetlust. Soovime anda oma klientidele võimaluse keskenduda põhitegevusele ning võtame tekkinud konfliktide lahendamise enda õlule.

Omame suurt kogemust klientide õiguste kaitsmisel kõikides kohtuastmetes. Meie menetluses on pidevalt kohtuasjad maakohtutes, ringkonnakohtutes ja Riigikohtus. Koostame oma klientide õiguste kaitseks hagiavaldusi, apellatsioon- ja kassatsioonkaebusi ning vastame protsessuaalsete vastaspoolte menetlusdokumentidele. Meie büroo juristid osalesid ka kehtiva tsiviilkohtumenetluse seadustiku väljatöötamisel. Lisaks siseriiklikele vaidlustele omame kogemust ka  Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega seotud piiriülestes küsimustes.

Sageli võib kohtumenetluse asemel olla aga otstarbekam pöörduda vaidluse lahendamiseks vahekohtusse. Seda näiteks konfidentsiaalsuse, heade suhete hoidmise või menetluse kiiruse huvides. Concordia advokaadid on osalenud nii esindajatena kui ka vahekohtunikena vahekohtumenetlustes.

Võta meiega ühendust