Haldusõigus

Haldusorganite töös tuleb sageli ette keerukaid õiguslikke probleeme, millele lahendamiseks võib olla otstarbekas kaasata menetlusse ka väline õigusnõustaja. Esindame kliente erinevates riigiasutustes ja haldusorganites tagamaks, et haldusmenetlused viiakse läbi õiguspäraselt, eesmärgipäraselt ja efektiivselt.

Äriklientidele pakume õigusalast nõustamist ja abistame:

 • asjaajamisel riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes;
 • vajalike dokumentide koostamisel ja halduslepingute sõlmimisel;
 • vaiete koostamisel ning vajadusel esindamisel vaidemenetluses;
 • haldusaktide tühistamise, haldusaktide andmiseks või toimingute tegemiseks kohustamise, haldusaktide andmise või toimingute tegemise keelamise, avalik-õiguslikus suhtes tekitatud kahju hüvitamise ning haldusakti tühisuse ja haldusakti või toimingu õigusvastasuse tuvastamise kaebuste koostamisel ning esitamisel halduskohtusse;
 • halduskohtumenetluses kõigis kohtuastmetes;
 • kaebuste koostamisel Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Lisaks on meie klientideks on mitmed kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigiasutused ning riigi ja kohaliku omavalituse omandis olevad äriühingud, keda abistame õiguslike probleemide analüüsimisel, halduse üld- ja üksikaktide eelnõude koostamisel, halduslepingute ettevalmistamisel ning selle tagamisel, et läbiviidavad haldusmenetlused oleksid alati kooskõlas hea halduse tavaga.

Meil on laialdane kogemus haldusorganite nõustamisel ehituse ja planeerimise, keskkonna (jäätmeveo ja -käitluse, looduskaitse, ohtlike ainete ja kemikaalide, vee jmt), avaliku teenistuse, andmekaitse, hariduse ja teaduse, riigihangete, toetuste, konkurentsi, aga samuti riigivastutusega seonduvates haldusküsimustes. Õigusvaidluse tekkimisel nõustame ja abistame haldusorganeid vaidemenetluse läbiviimisel, kohustuslikes kohtueelsetes menetlustes ning halduskohtus.

Avalikule sektorile pakume õigusalast nõustamist ja abistame:

 • keerulisemate õiguslike probleemide analüüsimisel ning lahendamisel;
 • halduse üld- ja üksikaktide eelnõude ettevalmistamisel;
 • halduslepingute koostamisel;
 • vaiete lahendamisel ning vaideotsuste koostamisel;
 • kohtueelses ning halduskohtumenetluses kõigis kohtuastmetes.

Võta meiega ühendust